(ഒരു കൂട്ടുകാരന്‍റെ നോട്ടുബുക്കില്‍ കണ്ടത്‌ )

Jithin Ov
ഞാന്‍
കാട്ടിലായിരുന്നു
ജീവിച്ചിരുന്നത് .
ഒരിക്കല്‍
കൊടുംകാറ്റ് വീശി.
മരങ്ങള്‍ മറിഞ്ഞു വീണു.
ഞാനൊരു
പുല്‍കൊടിയായതിനാല്‍
ആടിയുലഞ്ഞില്ല.
പക്ഷേ........
വീണ മരങ്ങളിലൊന്ന്
എന്നെ ചതച്ചരച്ചു കളഞ്ഞു .
ഹായ് ....എന്ത് രസം..

(ഒരു കൂട്ടുകാരന്‍റെ നോട്ടുബുക്കില്‍ കണ്ടത്‌ )

പുത്തകം .കോം

My photo
ഓര്മ്മയൊഴുക്ക് . "ഒരു നദിയൊഴുകുന്നു ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ എന്നിലൂടെ നിന്നിലൂടെ ചേര്‍ത്തുവെക്കാം നമുക്കാ ഓര്‍മ്മയോഴുക്കിനെ www.putthakam.com

www.putthakam.com,

About this blog

Followers

Powered by Blogger.